Биро генералног секретара

Биро генералног секретара председника Републике

У Бироу генералног секретара председника Републике обављају се послови који се односе на припрему аката која доноси генерални секретар, обрађују се предмети који се односе на помиловање и представке грађана, обављају се послови припреме и израде периодичних извештаја у складу са законом, кадровски, општи и административни послови, финансијско-материјални послови, послови који се односе на јавне набавке, послови који се односе на пројекте, послови који се тичу остваривања права председника Републике на плату и друга права из рада, права супружника председника Републике и права бившег председника Републике, као и други послови од значаја за остваривање функције председника Републике.

Бироом Генералног секретара председника Републике руководи генерални секретар председника Републике.
 
Самостални извршиоци изван унутрашњих јединица обављају правне послове из делокруга Генералног секретаријата председника Републике, послове помиловања, послове међународне сарадње и Европских интеграција и друге послове.
 
У Бироу генералног секретара су образоване уже унутрашње јединице:
  • Служба за кадровске и нормативне послове
  • Служба за представке и пројекте
  • Служба за финансијско-материјалне послове
  • Служба писарнице и архиве
  • Служба возног парка
  • Служба угоститељства
  • Техничка служба одржавања зграде