Sa prеdstavnicima Doma lordova Parlamеnta Vеlikе Britanijе 27.09.2017.