Обавештење о покретању поступка и конкурснa документацијa за јавну набавку

Обавештење о покретању поступка и конкурснa документацијa за јавну набавку добара – куповина уметничких дела у преговарачком поступку без објављивања позива за достављање понуда, број набавке ПП 3/2017