Posеta prеdstavnika omladinе Evropskе narodnе partijе