Nadležnosti

Nadležnosti predsednika Republike
 
Predsednik Republike bira se na neposrednim izborima, tajnim glasanjem. Mandat predsednika Republike traje pet godina, a počinje polaganjem zakletve pred Narodnom skupštinom.
 
Predsednik Republike izražava državno jedinstvo Republike Srbije i predstavlja Republiku Srbiju u zemlji i inostranstvu.
 
Predsednik Republike predlaže Narodnoj skupštini kandidata za predsednika Vlade kad god se bira nova Vlada i pri tom je dužan da predloži onog kandidata koji može da obezbedi izbor Vlade.
 
Predsednik Republike može vratiti Narodnoj skupštini izglasani zakon na ponovno odlučivanje ako smatra da zakon nije saglasan sa Ustavom ili da je u suprotnosti s potvrđenim međunarodnim ugovorima ili opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava ili da pri donošenju zakona nije poštovana procedura koja je propisana za donošenje zakona ili da zakon ne uređuje neku oblast na odgovarajući način.
 
Predsednik Republike može, u skladu sa Ustavom i zakonom, da raspusti Narodnu skupštinu na obrazloženi predlog Vlade i pri tom donosi odluku kojom raspisuje izbore za narodne poslanike.
 
Predsednik Republike ukazom proglašava zakon, raspušta Narodnu skupštinu, postavlja i opoziva ambasadore Republike Srbije, daje odlikovanja i postavlja, unapređuje i razrešava oficire Vojske Srbije.
 
Odlukom predsednik Republike raspisuje izbore za narodne poslanike, predlaže Narodnoj skupštini kandidata za predsednika Vlade, daje pomilovanja, imenuje generalnog sekretara predsednika Republike, šefa Kabineta predsednika Republike, savetnike predsednika Republike i druge funkcionere u Generalnom sekretarijatu predsednika Republike.
 
Predsednik Republike komanduje Vojskom i postavlja, unapređuje i razrešava oficire Vojske Srbije.
 
Propisi koji se primenjuju u vršenju ovlašćenja predsednika Republike:
Ustav Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 98/06)
Ustavni zakon za sprovođenje Ustava Republike Srbije("Službeni glasnik RS", br. 98/06)
Zakon o predsedniku Republike ("Službeni glasnik RS", br. 111/07 i 104/09-dr. zakon);
Zakon o izboru predsednika Republike ("Službeni glasnik RS", br. 111/07);
Zakon o pomilovanju ("Službeni glasnik RS", br. 49/95, 50/95-isšr.);
Zakon o objavljivanju zakona i drugih propisa i opštih akata i o izdavanju "Službenog glasnika RS" ("Službeni glasnik RS", br. 45/13);
Krivični zakonik ("Službeni glasnik RS", br. 85/05, 88/05-ispr. i 107/05-ispr. 72/09, 111/09, 121/12, 104/13 i 108/14);
Zakon o postupku pred Ustavnim sudom i pravnom dejstvu njegovih odluka ("Službeni glasnik RS", br. 32/91, 67/93 i 101/05);
Zakon o sprečavanju sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija ("Službeni glasnik RS", br. 43/04);
Zakon o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05-ispr. i 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-odluka US, 72/12, 7/14-odluka US i 44/14);
Zakon o državnom pečatu Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 101/07);
Zakon o pečatu državnih i drugih organa ("Službeni glasnik RS", br. 101/07);
Zakon o Ustavnom sudu ("Službeni glasnik RS", br. 109/07, 99/11, 18/13-odluka US i 40/15-dr. zakon);
Zakon o odbrani ("Službeni glasnik RS", br. 116/07, 88/09, 88/09-dr. Zakon, 04/09-dr. Zakon, 10/15);
Zakon o Vojsci Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 116/07, 88/09, 101/10-dr. Zakon, 10/15, 88/15-odluka US);
Zakon o spoljnim poslovima ("Službeni glasnik RS", br. 116/07, 126/07-ispr, 41/09);
Zakon o osnovama uređenja službi bezbednosti Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 116/07, 72/12).
Podeli

Pitajte predsednika

Vaša pitanja možete poslati putem pošte na adresu:

GENERALNI SEKRETARIJAT
PREDSEDNIKA REPUBLIKE

(Pitajte predsednika) ulica Andrićev venac 1
11 000 BEOGRAD

Ili putem elektronske pošte:

predstavkegradjana@predsednik.rs

Radi dostavljanja odgovora, molimo Vas da prilikom obraćanja dostavite kontakt podatke (ime, prezime, grad/opština, adresa, imejl adresa/kontakt telefon).