Надлежности

Надлежности председника Републике
 
Председник Републике бира се на непосредним изборима, тајним гласањем. Мандат председника Републике траје пет година, а почиње полагањем заклетве пред Народном скупштином.
 
Председник Републике изражава државно јединство Републике Србије и представља Републику Србију у земљи и иностранству.
 
Председник Републике предлаже Народној скупштини кандидата за председника Владе кад год се бира нова Влада и при том је дужан да предложи оног кандидата који може да обезбеди избор Владе.
 
Председник Републике може вратити Народној скупштини изгласани закон на поновно одлучивање ако сматра да закон није сагласан са Уставом или да је у супротности с потврђеним међународним уговорима или општеприхваћеним правилима међународног права или да при доношењу закона није поштована процедура која је прописана за доношење закона или да закон не уређује неку област на одговарајући начин.
 
Председник Републике може, у складу са Уставом и законом, да распусти Народну скупштину на образложени предлог Владе и при том доноси одлуку којом расписује изборе за народне посланике.
 
Председник Републике указом проглашава закон, распушта Народну скупштину, поставља и опозива амбасадоре Републике Србије, даје одликовања и поставља, унапређује и разрешава официре Војске Србије.
 
Одлуком председник Републике расписује изборе за народне посланике, предлаже Народној скупштини кандидата за председника Владе, даје помиловања, именује генералног секретара председника Републике, шефа Кабинета председника Републике, саветнике председника Републике и друге функционере у Генералном секретаријату председника Републике.
 
Председник Републике командује Војском и поставља, унапређује и разрешава официре Војске Србије.
 
Прописи који се примењују у вршењу овлашћења председника Републике:
Устав Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 98/06)
Уставни закон за спровођење Устава Републике Србије("Службени гласник РС", бр. 98/06)
Закон о председнику Републике ("Службени гласник РС", бр. 111/07 и 104/09-др. закон);
Закон о избору председника Републике ("Службени гласник РС", бр. 111/07);
Закон о помиловању ("Службени гласник РС", бр. 49/95, 50/95-исшр.);
Закон о објављивању закона и других прописа и општих аката и о издавању "Службеног гласника РС" ("Службени гласник РС", бр. 45/13);
Кривични законик ("Службени гласник РС", бр. 85/05, 88/05-испр. и 107/05-испр. 72/09, 111/09, 121/12, 104/13 и 108/14);
Закон о поступку пред Уставним судом и правном дејству његових одлука ("Службени гласник РС", бр. 32/91, 67/93 и 101/05);
Закон о спречавању сукоба интереса при вршењу јавних функција ("Службени гласник РС", бр. 43/04);
Закон о Влади ("Службени гласник РС", бр. 55/05, 71/05-испр. и 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-одлука УС, 72/12, 7/14-одлука УС и 44/14);
Закон о државном печату Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 101/07);
Закон о печату државних и других органа ("Службени гласник РС", бр. 101/07);
Закон о Уставном суду ("Службени гласник РС", бр. 109/07, 99/11, 18/13-одлука УС и 40/15-др. закон);
Закон о одбрани ("Службени гласник РС", бр. 116/07, 88/09, 88/09-др. Закон, 04/09-др. Закон, 10/15);
Закон о Војсци Србије ("Службени гласник РС", бр. 116/07, 88/09, 101/10-др. Закон, 10/15, 88/15-одлука УС);
Закон о спољним пословима ("Службени гласник РС", бр. 116/07, 126/07-испр, 41/09);
Закон о основама уређења служби безбедности Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 116/07, 72/12).
Подели

Питајте председника

Ваша питања можете послати путем поште на адресу:

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ

(Питајте председника) улица Андрићев венац 1
11 000 БЕОГРАД

Или путем електронске поште:

predstavkegradjana@predsednik.rs

Ради достављања одговора, молимо Вас да приликом обраћања доставите контакт податке (име, презиме, град/општина, адреса, имејл адреса/контакт телефон).