Председник

Уставне надлежности председника Републике
 
(чланови 111. до 121. Устава Републике Србије)
 
Положај председника Републике
 
Члан 111.
 
Председник Републике изражава државно јединство Републике Србије.
 
Надлежност
 
Члан 112.
 
Председник Републике представља Републику Србију у земљи и иностранству, указом проглашава законе, у складу с Уставом, предлаже Народној скупштини кандидата за председника Владе пошто саслуша мишљење представника изабраних изборних листа, предлаже Народној скупштини носиоце функција, у складу са Уставом и законом, поставља и опозива указом амбасадоре Републике Србије на основу предлога Владе, прима акредитивна и опозивна писма страних дипломатских представника, даје помиловања и одликовања, врши и друге послове одређене Уставом.
Председник Републике, у складу са законом, командује Војском и поставља, унапређује и разрешава официре Војске Србије.
 
Проглашење закона
 
Члан 113.
 
Председник Републике је дужан да најкасније у року од 15 дана од дана изгласавања закона, односно најкасније у року од седам дана ако је закон донет по хитном поступку, донесе указ о проглашењу закона или да закон, уз писмено образложење, врати Народној скупштини, на поновно одлучивање.
Ако Народна скупштина одлучи да поново гласа о закону који је председник Републике вратио на одлучивање, закон се изгласава већином од укупног броја посланика.
Председник Републике је дужан да прогласи поновно изгласани закон.
Ако председник Републике не донесе указ о проглашењу закона у Уставом предвиђеном року, указ доноси председник Народне скупштине.
 
Избор
 
Члан 114.
 
Председник Републике бира се на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом.
Изборе за председника Републике расписије председник Народне скупштине 90 дана пре истека мандата председника Републике, тако да се избори окончају у наредних 60 дана, у складу са законом.
Приликом ступања на дужност, председник Републике, пред Народном скупштином полаже заклетву која гласи:
"Заклињем се да ћу све своје снаге посветити очувању суверености и целине територије Републике Србије, укључујући и Косово и Метохију као њен саставни део, као и остваривању људских и мањинских права и слобода, поштовању и одбрани Устава и закона, очувању мира и благостања свих грађана Републике Србије и да ћу савесно и одговорно испуњавати све своје дужности."
 
Неспојивост функција
 
Члан 115.
 
Председник Републике не може обављати другу јавну функцију или професионалну делатност.
 
Мандат
 
Члан 116.
 
Мандат председника Републике траје пет година и почиње да тече од дана полагања заклетве пред Народном скупштином.
Ако мандат председника Републике истиче за време ратног или ванредног стања, продужава се, тако да траје до истека три месеца од дана престанка ратног, односно ванредног стања.
Нико не може више од два пута да буде биран за председника Републике.
Мандат председника Републике престаје истеком времена на које је изабран, оставком или разрешењем.
Председник Републике подноси оставку председнику Народне скупштине.
 
Оставка
 
Члан 117.
 
Кад председник Републике поднесе оставку, он о томе обавештава јавност и председника Народне скупштине.
Даном подношења оставке, председнику Републике престаје мандат.
 
Разрешење
 
Члан 118.
 
Председник Републике разрешава се због повреде Устава, одлуком Народне скупштине, гласовима најмање две трећине народних посланика.
Поступак за разрешење може да покрене Народна скупштина, на предлог најмање једне трећине народних посланика.
Уставни суд је дужан да по покренутом поступку за разрешење, најкасније у року од 45 дана, одлучи о постојању повреде Устава.
 
Имунитет
 
Члан 119.
 
Председник Републике ужива имунитет као народни посланик.
О имунитету председника Републике одлучује Народна скупштина.
 
Замењивање председника Републике
 
Члан 120.
 
Када је председник Републике спречен да обавља дужност или му мандат престане пре истека времена на које је биран, замењује га председник Народне скупштине.
Председник Народне скупштине може да замењује председника Републике најдуже три месеца.
Изборе за председника Републике председник Народне скупштине је обавезан да распише тако да се одрже најкасније три месеца од настанка спречености председника Репубике, односно престанка мандата на који је биран.
 
Закон о председнику Републике
 
Члан 121.
 
О председнику Републике доноси се закон.
Подели

Питајте председника

Ваша питања можете послати путем поште на адресу:

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ

(Питајте председника) улица Андрићев венац 1
11 000 БЕОГРАД

Или путем електронске поште:

predstavkegradjana@predsednik.rs

Ради достављања одговора, молимо Вас да приликом обраћања доставите контакт податке (име, презиме, град/општина, адреса, имејл адреса/контакт телефон).